Fundusze Europejskie

Wykup mieszkań

Wykup lokali mieszkalnych od Miasta Oleśnicy odbywa się zgodnie z przyjętymi w tej sprawie zasadami, uchwalonymi przez Radę Miasta Oleśnicy.

Najemcy lokali komunalnych, posiadający umowę najmu na czas nieokreślony mogą złożyć wniosek o wykup lokalu w Zakładzie Budynków Komunalnych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13 w Oleśnicy, na parterze, pokój nr 8.

Osoby, które mają umowę lokalu socjalnego nie mogą ubiegać się o jego wykup, podobnie osoby, które zamieszkują w budynkach zmodernizowanych przez ZBK w Oleśnicy po roku 1996 (nawet te, które posiadają umowy na czas nieokreślony). Lokale socjalne i lokale wykonane na koszt ZBK w Oleśnicy w ostatnich latach stanowią niezbędny zasób mieszkaniowy gminy.

Miasto Oleśnica nie sprzedaje lokali mieszkalnych w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, a w budynkach przeznaczonych do kapitalnego remontu - tylko w przypadku, jeśli najemcy wszystkich lokali w tym budynku zdecydują się na ich wykup.

Przy wykupie lokalu mieszkalnego od Miasta można skorzystać ze znaczącej bonifikaty w cenie. Bonifikata (zniżka) udzielana jest od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego zarówno samego lokalu, gruntu pod i wokół budynku, jak i udziału lokalu w nieruchomości wspólnej. Oprócz lokalu mieszkalnego należy także doliczyć kwotę zgromadzonego przez Miasto Oleśnica, a nie wykorzystanego do dnia sprzedaży funduszu remontowego odpowiadającego udziałowi procentowemu danego lokalu w nieruchomości wspólnej.

Bonifikaty wynoszą:

  • 85 % - w budynkach wybudowanych do roku 1945,
  • 80 % - w budynkach wybudowanych w latach 1946-1980,
  • 75 % - w budynkach wybudowanych po roku 1980.

Bonifikatę zwiększa się o 1 punkt procentowy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy, z którym stosunek najmu nawiązany został w okresie od 1945 r. do dnia 11 listopada 1994 r. i który złoży pisemne zobowi azanie, że uzyskanie wyższej bonifikaty zaspokoi jego roszczenie co do zwrotu kaucji mieszkaniowej w zwaloryzowanej wysokości.

Jeżeli nabywca nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub jego spadkobierca, zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat, licząc od dnia jego nabycia od Miasta Oleśnicy, jest zobowiązany do zwroty kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu tj. Burmistrza Miasta Oleśnicy.

Żądanie zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji nie następuje w poniższych przypadkach:

  1. Zbycia na rzecz osoby bliskiej określonej w art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  2. Zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe,
  3. Sprzedaży lokalu mieszkalnego,jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Żądanie zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji następuje w stosunku do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia, tj. Nabycia od Miasta Oleśnicy.

W przypadku nie dokonania dobrowolnego zwrotu udzielonej bonifikaty, sprawa zostaje skierowana na drogę postępowania sądowego.

Wnioski o wykup lokalu mieszkalnego można pobrać w Zakładzie Budynków Komunalnych w Oleśnicy na I piętrze w pokoju nr 103. Do wniosku należy dołączyć kserokopię umowy najmu lokalu mieszkalnego. Wnioski przekazywane są przez pracowników ZBK w Oleśnicy do Urzędu Miasta, który zaprasza pisemnie do rokowań ustalonej ceny, a także wyznacza termin podpisania aktu notarialnego.

Szczegółowych informacji w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego udzielają Urząd Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz, pokój nr 103 na I piętrze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 , telefon bezpośredni +48 71 79 821 54 lub centrala +48 71 79 821 00 oraz administratorzy Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy, pokój nr 103 na I piętrze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 , telefon bezpośredni +48 71 398 09 22 lub centrala +48 71 398 09 10+48 71 398 09 11.

Kategoria: Wykup mieszkań [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-09-14 Wykaz nieruchomości wyłączonych ze sprzedaży
ilość pobrań: 252
Wykaz nieruchomości wyłączonych ze sprzedaży 693.56KB zobacz
do góry