Fundusze Europejskie
Strona główna/Zarządzanie/Lokale użytkowe

Lokale użytkowe

Zawarcie umowy na najem lokalu użytkowego może nastąpić w drodze przetargu ustnego, pisemnego przetargu ofertowego lub w drodze bezprzetargowej.

Do przetargu mogą przystąpić: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty, które:

  1. mają zaległości finansowe wobec Miasta Oleśnicy, Urzędu Skarbowego, ZUS, Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania,
  2. bez uzasadnionej przyczyny odstąpiły od podpisania umowy po wygranym przetargu na najem lub dzierżawę lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Oleśnicy w ostatnich 3-ch latach,
  3. korzystają bezumownie z lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Oleśnicy,
  4. korzystają z lokalu użytkowego lub jego części, stanowiących własność Miasta Oleśnicy, niezgodnie z przeznaczeniem,
  5. mają zaległości w opłatach z tytułu najmu innego lokalu użytkowego, stanowiącego własność Miasta Oleśnicy.

Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargów określa Zarządzenie Nr 58/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.03.2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, zasad postępowania przy zawieraniu umów najmu i dzierżawy w drodze bezprzetargowej, umowy najmu lokalu użytkowego, regulaminu w sprawie zasad rozliczania nakładów poniesionych na prace remontowo-budowlane przez najemców lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Oleśnicy oraz umowy na wykonanie remontu, jak również informacje w sprawie najmu lokali użytkowych można uzyskać w pokoju nr 121, I piętro w siedzibie Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 13, Oleśnica.

do góry