Zakład Budynków Komunalnych
w Oleśnicy
56-400 Oleśnica
ul. Wojska Polskiego 13


  Mieszkanie od miasta

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego Miasto Oleśnica zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Oznacza to, że nie każdy może ubiegać się o najem mieszkania komunalnego, tylko osoby nie przekraczające określonego pułapu dochodów. Pułap dochodów, którego nie można przekroczyć, powiązany jest z najniższą emeryturą.

Lokale komunalne wynajmowane są osobom, które w chwili ubiegania się o mieszkanie od Miasta mają trudne warunki mieszkaniowe. Za trudne warunki mieszkaniowe uważa się zamieszkiwanie w lokalu, gdzie łączna powierzchnia pokoi (nie wlicza się tu więc kuchni, łazienki, przedpokoju) nie przekracza 5 metrów kwadratowych na osobę.

O najem mieszkania komunalnego mogą starać się osoby, które mieszkają u kogoś (rodziców, dziadków, dalszej rodziny, w rodzinie zastępczej). Ci, którzy już są najemcami mieszkania komunalnego (mają własną umowę), mogą mieszkanie zamienić, na przykład na większe, ale już we własnym zakresie.

Wniosek o najem mieszkania mogą także składać osoby niepełnosprawne ze schorzeniem narządu ruchu, schorzenie to należy udokumentować zaświadczeniem lekarskim i pisemną opinią z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski o najem mieszkania z zasobu Miasta Oleśnicy pobiera się w Zakładzie Budynków Komunalnych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13 na parterze w pokoju nr 5, tam też udzielane są wszelkie informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosków.

Wypełnione i podpisane wnioski składa się w sekretariacie ZBK w Oleśnicy na I piętrze w pokoju nr 102. W ciągu miesiąca od daty złożenia pracownik ZBK w Oleśnicy wraz z członkiem Społecznej Komisji Mieszkaniowej dokona wizji w lokalu w celu sprawdzenia czy faktyczne warunki zamieszkiwania kwalifikują wnioskodawcę do ich poprawy.

Po ustaleniu, że wnioskodawca osiąga dochód uzasadniający oddanie lokalu w najem oraz że zamieszkuje w warunkach kwalifikujących do ich poprawy, zostaje wpisany na listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego lub socjalnego.

Corocznie do wszystkich osób umieszczonych na liście wysyłane są przez ZBK w Oleśnicy pisma z prośbą o podanie aktualnych warunków zamieszkiwania i dochodów z 3 ostatnich miesięcy, brak odpowiedzi na to pismo powoduje skreślenie z listy oczekujących.

Jeśli z danych we wniosku lub wizji w mieszkaniu zajmowanym przez wnioskodawcę wynika, że nie kwalifikuje się on na listę oczekujących - otrzymuje on pisemną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem odmowy wpisu. Jeśli wnioskodawca nie zgadza się ze stanowiskiem ZBK w Oleśnicy w tej sprawie, może złożyć odwołanie do Burmistrza Miasta Oleśnicy.

Wnioski o najem mieszkania rozpatruje dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy w terminie 30 dni od daty ich złożenia. Tryb rozpatrywania wniosków o najem lokali mieszkaniowych, podlega kontroli sprawowanej przez Społeczną Komisję Mieszkaniową powołaną przez Radę Miasta Oleśnicy.

W sprawach najmu mieszkania od Miasta proszę kontaktować się z Działem Eksploatacji ZBK w Oleśnicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 , pokój nr 5 na parterze Zakładu, telefon bezpośredni 71398-09-24 lub centrala 71398-09-10 (lub 11).

Szczegółowe zasady wyjmowania lokali komunalnych określa Uchwała Nr XXXVII/274/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 października 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy (tekst jednolity: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXXVII/274/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 października 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skał mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy.

Po 2007r. w w/w uchwale dokonano zmian niżej wymienionymi uchwałami:

  1. Uchwała Nr XIV/98/2007 z dnia 30.10.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/274/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29.10.2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy.
  2. Uchwała Nr XLII/258/2010 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/274/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29.10.2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy.
  3. Uchwała Nr XXVI/195/2012r. Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28.11.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/274/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29.10.2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy.
  4. Uchwała Nr XXXIV/268/2013 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27.06.2013r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/274/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29.10.2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy .
  5. Uchwała Nr V/27/ 2015 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27.02.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/274/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29.10.2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy.

Poniżej przedstawiamy ujednolicony tekst Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy.
UCHWAŁA Nr XXXVII/274/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 października 2001 r.

Ponadto Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy posiada opracowany wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oleśnicy, w którym min. zostały określone zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. Wieloletnie programy opracowuje się na okresy 5-letnie. Obecnie obowiązujący program obejmuje lata 2017-2021, został uchwalony Uchwałą Nr XXVII/223/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oleśnicy (uchwała poniżej).
Uchwała Nr XXVII/223/2016

© Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy; 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 13|projekt i wykonanie: red reklama i media